Lakota West vs. Mason Varsity Girls Soccer 9/21/23

LIVE from Mason, OH.

Community: Mason - Schools
Video Type: Sport